Condicions Generals de Contractació

 

Les compres realitzades en tastaris.com, propietat de David Algarra Bascón (en endavant el prestador), queden sotmeses a les condicions generals de contractació (d'ara endavant CGC) contingudes en aquesta pàgina en el moment de cursar la corresponent ordre de compra. La formalització d'una comanda comporta l'íntegra acceptació d'aquestes. Les presents CGC han estat exposades amb la deguda antelació, de conformitat amb la legislació vigent. L'acceptació d'aquest document comporta que l'usuari:


a. Ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat. 

b. Que és vostè almenys major de 18 d'edat amb capacitat suficient per contractar. 

c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.


Les presents CGC tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de tastaris.com del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes CGC, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

 

Identitat de les parts

D'una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l'usuari és:

 Dades 

I de l'altra l'usuari, registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

 

Objecte del contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra venda nascuda entre el prestador i l'usuari en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d'un producte o servei concret.


Procediment de contratació

L'usuari per poder accedir als serveis oferts pel prestador, s'haurà de donar d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per això, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.

L'usuari facilitarà un correu electrònic que actuarà com a nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent de la mateixa, i no posar-la a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori de la mateixa o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop ha estat creat el compte d'usuari, s'informa que de conformitat amb l'exigit per l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:


INSTRUCCIONS PER COMPRAR A LA NOSTRA BOTIGA

 

En tot cas la plataforma de contractació del prestador informarà a l'usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, a través de la secció "Les meves comandes" de tastaris.com i via correu electrònic, respecte a totes les característiques, preu, formes de transport , data de contractació i estimació de lliurament del producte o servei contractat.


Lliurament de comandes

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l'usuari. D'aquesta manera, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència de que les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a la empresa d'enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l'absència del destinatari.

L'usuari es compromet a fer possible el lliurament de la comanda demanada facilitant una adreça de lliurament a la que pugui ser lliurada la comanda dins l'horari habitual de lliurament de mercaderies (de dilluns a divendres de 09:00 a 19:00 hores). En cas d'incompliment per part de l'usuari d'aquesta obligació el prestador no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda demanada.

Sense perjudici de l'anterior el prestador haurà d'adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent per a que el lliurament pugui efectuar en el temps acordat, i de no ser així, com més aviat millor, a satisfacció del remitent com del destinatari, pel que no podrà imputar responsabilitat en contra del prestador.

Per a més detalls veure en Lliuraments i devolucions.

 

Impostos aplicables

Els preus dels productes exposats en tastaris.com, inclouen l'Impost sobre el valor afegit (IVA) que, en el seu cas, sigui procedent aplicar. Les compres que realitzin persones físiques domiciliades als Estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA.

 

Preus i termini de validesa de l'oferta

Els preus dels productes exposats s'indiquen amb tots els impostos inclosos i sense incloure els costos de preparació i d'enviament. La participació en els costos de preparació i d'enviament s'entén també amb tots els impostos inclosos. Les despeses de transport es consignen sempre per separat i es poden veure abans de finalitzar la compra. Els imports es reflecteixen en euros (€).

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase d'aquest. El client assumeix que en tot cas la valoració econòmica d'alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

Tot pagament realitzat al prestador comportarà l'emissió d'una factura a nom de l'usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament enviada a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari, així com enviada amb el producte adquirit.

 

Forma de pagament

Al formular la comanda, el client pot escollir lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant targeta de crèdit, Paypal, transferència bancària o contrarreembols. En determinats casos i per prevenir possibles fraus el prestador es reserva la possibilitat de demanar a un client una forma de pagament concreta en el cas que no s'acrediti fefaentment la identitat del comprador.

Per a més detalls sobre les formes de pagament veure en
Preguntes freqüents.

 

Dret de desistiment

L'usuari disposarà d'un termini de 7 dies hàbils comptats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució del mateix. Llevat que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l'enviament seran assumits per part de l'usuari. En tot cas el producte haurà de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

Per a més detalls veure en
Lliuraments i devolucions.

 

Garanties per a productes no consumibles

El prestador subministra tots els productes amb garantia. Les condicions generals de garantia estan determinades per a cada tipus de producte pel mateix Fabricant que atorga aquesta garantia. El Fabricant és el que figura com a tal en l'etiquetatge del producte o si no n'hi ha en qualsevol element de l'embalatge. La gestió logística de la garantia, depenent en cada cas del producte i del fabricant, pot ser realitzada directament per aquest o per mitjà del prestador.

Els productes subministrats pel prestador estan garantits pel Fabricant contra tot defecte de fabricació, atenent en tot moment a les condicions particulars establertes per ell, i serà vàlida en els casos en què:


  • El producte hagi estat manipulat o reparat per persona o entitat aliena a tastaris.com o els seus centres de reparació autoritzats.


  •  El defecte o error sigui conseqüència d'un ús o tractament inadequat del producte.


  •  El producte defectuós sigui lliurat al centre de reparació sense el seu embalatge original.


  •  El producte no s'acompanyi d'una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura.


El client haurà d'enviar els materials defectuosos en garantia a ports pagats a tastaris.com i tastaris.com li remetrà als materials i reparats també a ports pagats (Portugal, Espanya Peninsular i Balears).

 

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regiran o s'interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes CGC, als Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari.

En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, el prestador i l'usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat d'Igualada (Espanya).


HomeHome

Carret  

(buida)

Butlletí

Publicitat

Presents en